DANH MỤC CÔNG TRÌNH NCKH NĂM HỌC 2018-2019

Công trình chung Nghiên cứu khoa học

Các sản phẩm KHCN đã được công nhận do các giảng viên của Khoa và các giảng viên kiêm nhiệm thực hiện, tính từ năm 2013 đến nay.

Bảng danh mục bài báo, tạp chí, công trình khoa học đã công bố, xuất bản

STT Tên bài báo, tạp chí, công trình khoa học Tác giả, đồng tác giả Năm công bố, xuất bản Nơi công bố, xuất bản
  Trong nước:    
1 Ứng dụng bộ điều khiển Self tuning fuzzy- PI điều khiển omni-directional mobile robot Đường Khánh Sơn, Từ Diệp Công Thành 2012 Tạp chí Khoa học & Ứng dụng- Số 20, đại học Tôn Đức Thắng.
2 Tracking control three-wheeled Omni-directional mobile robot using PI controller Son Duong Khanh, Thanh Tu Diep Cong 2013 Proceedings of The 2013 International Symposium on Mechatronics and Robotics.
3 Studies on betalains chemistry from the Vietnamese red dragon fruits (Hylocereus polyrhizus) by LC-ESI-MS/MS Tran Thi Minh Thu, Do Vinh Quang 2019 Can Tho University Journal of Science
  Quốc tế:    
1 Dynamic characteristics of the doubly-fed induction generator based wind turbine under grid fault conditions Phan Trong Tuan,V.L.Nguyen, Huynh Phat Trien, & Tran Hoai Tam 2017 GMSARN International Journal, 11
2 Online Measurement System in Reaction Monitoring for Determination of Structural and Elemental Composition Using Mass Spectrometry. Fleischer, H.; Do, V.Q.; Thurow, K. 2019 SLAS Technology
3 A Flexible Measurement System for Online Reaction Monitoring Using ESI-MS and ICP-MS Fleischer, H.; Do, V.Q.; Thurow, K. 2018 American Laboratory
4 Integration of a Dilution Module in a Mass Spectrometry based Online Reaction Monitoring System. Do, V.Q.; Fleischer, H.; Hoffmann, D.; Thurow, K. 2017 American Laboratory
5 Online coupling system and control software for reaction monitoring using microreactors and ESI-MS Fleischer, H.; Hoffmann, D.; Almahaini, N.;Do, V.Q.;Thurow, K. 2015 IEEE
6 Online Reaction Monitoring System in Microreactor Using Electrospray Ionization Mass Spectrometry: A Methodology for Saving Time and Materials Do, V.Q.;Hoffmann, D.; Thurow, K.; Fleischer, H. 2016 PET
7 Integration of a Micro Reactor System to a ICP Mass Spectrometer Do, V.Q.;Fleischer, H.; Ramani, K.; Thurow, K. 2017 IEEE
8 Online Dilution for Elemental Measurements Using an Online Reaction Monitoring System and Inductively-Coupled Plasma Mass Spectrometry Do, V.Q.;Fleischer, H.; Thurow, K. 2018 IEEE