DANH MỤC CÔNG TRÌNH NCKH NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌCKỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:       /KH-ĐHKTCN    Cần Thơ, ngày     tháng      năm 2020   DANH MỤC CÔNG TRÌNH NCKH NĂM HỌC 2019-2020 KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ   Bảng […]

Chi tiết...