Mục tiêu – Chuẩn đầu ra CNKTĐK&TĐH

Mục tiêu đào tạo chương trình đào tạo ngành CNKT Điều khiển & Tự động hóa

Mục tiêu Từ năm 2014 đến 2018 Từ năm 2019 đến năm 2021 Năm 2022
Mục tiêu chung:

– Đào tạo kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, có lòng yêu nước, yêu ngành nghề; có ý chí lập thân lập nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo; có tinh thần trách nhiệm, tác phong văn minh, ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ để phục vụ ngành nghề.

– Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ sở vững vàng, có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật, có khả năng phát triển nghiên cứu về chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức

I.1. Nắm vững các kiến thức căn bản, chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cần thiết cho nghề nghiệp hoặc phục vụ cho việc học bậc cao hơn.

I.2. Áp dụng các kiến thức toán học, khoa học cơ bản, và kỹ thuật cơ sở vào các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

I.3. Áp dụng các kiến thức chuyên môn giải quyết các vấn đề thực tế liên quan đến chuyên ngành như: chế tạo bộ điều khiển, thiết bị điều khiển điện, hệ thống thủy lực – khí nén, cảm biến và chuyển năng trong hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất, hệ thống mạng truyền thông công nghiệp, hệ thống SCADA, PLC, dây chuyền sản xuất tự động, điều khiển logic mờ, xử lý ảnh,…

PO1. Có kiến thức toán học, khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở thuộc lĩnh vực điều khiển – tự động hóa.

 

 

PO2. Có kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cần thiết cho nghề nghiệp hoặc phục vụ cho việc học bậc cao hơn.

 

PO1. Có kiến thức toán học, khoa học cơ bản, CNTT và kỹ thuật cơ sở thuộc lĩnh vực điều khiển – tự động hóa.

 

 

PO2. Có kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cần thiết cho nghề nghiệp hoặc phục vụ cho việc học bậc cao hơn.

 

Về kỹ năng II.1. Có khả năng chủ động giải quyết công việc theo trình độ đào tạo, kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp.

 

II.2. Có khả năng giao tiếp và tham khảo các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh. Có thể sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng. Khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

 

II.3. Khả năng đo lường, giám sát, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

 

II.4. Khả năng phân tích và thiết kế một phần hoặc toàn bộ một hệ thống, một quá trình trong lĩnh vực điều khiển – tự động hóa, để đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các ràng buộc thực tế.

 

II.5. Khả năng hoạt động nhóm hiệu quả, biết cách đóng góp và điều hành trong nhóm để hoàn thành một mục đích chung.

II.6. Khả năng nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề trong dây chuyền kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

II.7. Khả năng vận hành, khai thác, kiểm tra, bảo quản và bảo trì các hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất.

II.8. Có khả năng giao tiếp hiệu quả, khả năng viết báo cáo, khả năng trình bày, diễn đạt ý tưởng qua lời nói, hình ảnh, kỹ năng thuyết phục.

II.9. Có khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng và phương tiện kỹ thuật hiện đại, các phần mềm, phần cứng và các ngôn ngữ lập trình cần thiết cho thực hành kỹ thuật chuyên ngành.

PO3. Có kỹ năng chủ động giải quyết công việc theo trình độ đào tạo, kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp.

 

 

 

PO4. Có kỹ năng giao tiếp và tham khảo các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh. Sử dụng máy tính trong công việc văn phòng. Phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

 

 

 

 

 

PO5. Có kỹ năng đo lường, giám sát, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

 

 

 

PO6. Có kỹ năng phân tích và thiết kế một phần hoặc toàn bộ một hệ thống, một quá trình trong lĩnh vực điều khiển – tự động hóa, để đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các ràng buộc thực tế.

 

PO7. Có kỹ năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng và phương tiện kỹ thuật hiện đại, các phần mềm, phần cứng và các ngôn ngữ lập trình cần thiết cho thực hành kỹ thuật chuyên ngành.

PO3. Có kỹ năng kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp, kỹ năng khởi nghiệp để tạo việc làm cho mình và người khác

 

 

 

PO4. Có kỹ năng giao tiếp và tham khảo các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh. Sử dụng máy tính trong công việc văn phòng. Phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

 

 

 

 

 

PO5. Có kỹ năng đo lường, giám sát, phân tích, giải thích dữ liệu và phản biện trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

 

 

PO6. Có kỹ năng phân tích, đánh giá và thiết kế một phần hoặc toàn bộ một hệ thống, một quá trình trong lĩnh vực điều khiển – tự động hóa, để đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các ràng buộc thực tế.

 

 

PO7. Có kỹ năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng và phương tiện kỹ thuật hiện đại, các phần mềm, phần cứng và các ngôn ngữ lập trình cần thiết cho thực hành kỹ thuật chuyên ngành.

Về thái độ

/Mức tự chủ và trách nhiệm

 

III.1. Có hiểu biết về trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp, nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, thấm nhuần tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, có kiến thức về pháp luật Việt Nam.

 

III.2. Nhận thức về sự cần thiết và khả năng tự học trọn đời.

III.3. Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

III.4. Luôn có thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

III.5. Tích cực đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

PO8. Có khả năng làm việc độc lập hoặc tham gia làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chấp nhận trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với tập thể.

 

 

 

PO9. Có khả năng đánh giá, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

PO10. Có đủ sức khỏe và phẩm chất đạo đức

 

PO8. Có khả năng làm việc độc lập hoặc tham gia làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chấp nhận trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với tập thể.

 

 

 

PO9. Có khả năng hướng dẫn, đánh giá, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

PO10. Có đủ sức khỏe và phẩm chất đạo đức để điều phối, quản lý các nguồn lực

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành CNKT Điều khiển & Tự động hóa

Từ năm 2014 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2022
a. Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vào các vấn đề thuộc lĩnh vực điều khiển – tự động hóa.

 

b. Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực điều khiển – tự động hóa.

 

c. Khả năng phân tích và thiết kế một phần hoặc toàn bộ một hệ thống, một quá trình thuộc lĩnh vực điều khiển –  tự động hóa. Sản phẩm thiết kế có tính hiện đại, bền vững, có thể sản xuất được, đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và môi trường.

 

d. Khả năng hoạt động hiệu quả trong các nhóm liên ngành để hoàn thành một mục đích chung.

 

e. Khả năng nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực điều khiển – tự động hóa.

 

f. Hiểu biết về trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp.

 

g. Khả năng giao tiếp hiệu quả:

1. Khả năng viết báo cáo.

2. Khả năng trình bày, diễn đạt ý tưởng qua lời nói, hình ảnh.

3. Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 400.

 

h. Kiến thức đủ rộng để hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu.

 

i. Nhận thức về sự cần thiết và khả năng học trọn đời.

 

j. Kiến thức về các vấn đề đương đại.

 

k. Khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng và phương tiện kỹ thuật hiện đại, các phần mềm, phần cứng và các ngôn ngữ lập trình cần thiết cho thực hành kỹ thuật.

* Kiến thức chung:

PLO1. Hiểu và vận dụng được kiến thức về các vấn đề đương đại thuộc lĩnh vực điều khiển – tự động hóa

 

 

 

 

 

PLO2. Áp dụng các kiến thức toán học, khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vào các vấn đề thuộc lĩnh vực điều khiển – tự động hóa

* Kiến thức chung:

PLO1. Hiểu và vận dụng được kiến thức về các vấn đề đương đại thuộc lĩnh vực điều khiển – tự động hóa

 

 

 

 

 

PLO2. Áp dụng các kiến thức toán học, khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vào các vấn đề thuộc lĩnh vực điều khiển – tự động hóa

*Kiến thức chung:

K1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội – nhân văn, khoa học chính trị và pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng làm nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành CNKT điều khiển và tự động hóa.

 

K2. Vận dụng được các kiến thức toán, khoa học cơ bản vào các vấn đề thuộc lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.

 

K3. Vận dụng được kiến thức về CNTT đáp ứng yêu cầu công việc hằng ngày trong cuộc sống và nghiệp vụ lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.

* Kiến thức chuyên môn:

PLO3. Áp dụng các kiến thức chuyên môn giải quyết các vấn đề thực tế liên quan đến chuyên ngành như: chế tạo bộ điều khiển, thiết bị điều khiển điện, hệ thống thủy lực – khí nén, cảm biến và chuyển năng trong hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất, hệ thống mạng truyền thông công nghiệp, hệ thống SCADA, PLC, dây chuyền sản xuất tự động, điều khiển logic mờ, xử lý ảnh,…

* Kiến thức chuyên môn:

PLO3. Áp dụng các kiến thức chuyên môn giải quyết các vấn đề thực tế liên quan đến chuyên ngành như: chế tạo bộ điều khiển, thiết bị điều khiển điện, hệ thống thủy lực – khí nén, cảm biến và chuyển năng trong hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất, hệ thống mạng truyền thông công nghiệp, hệ thống SCADA, PLC, dây chuyền sản xuất tự động, điều khiển logic mờ, xử lý ảnh,…

*  Kiến thức chuyên môn:

K4. Nhận định và tích hợp được các kiến thức lý thuyết sâu, kiến thức thực tế, và các kiến thức nền tảng của chuyên ngành để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.

 

* Kỹ năng chung:

PLO4. Tham gia hoạt động nhóm hiệu quả, đóng góp và tổ chức trong nhóm để hoàn thành một mục đích chung.

 

 

 

PLO5. Thể hiện khả năng giao tiếp hiệu quả bao gồm: khả năng viết báo cáo; khả năng trình bày, diễn đạt ý tưởng qua lời nói, hình ảnh; khả năng sử dụng tiếng Anh.

* Kỹ năng chung:

PLO4. Tham gia hoạt động nhóm hiệu quả, đóng góp và tổ chức trong nhóm để hoàn thành một mục đích chung.

 

 

 

PLO5. Thể hiện khả năng giao tiếp hiệu quả bao gồm: khả năng viết báo cáo; khả năng trình bày, diễn đạt ý tưởng qua lời nói, hình ảnh; khả năng sử dụng tiếng Anh.

* Kỹ năng chung:

S1. Đạt được trình độ tiếng Anh: TOEIC 450 hoặc khung trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; Đạt được trình độ ứng dụng CNTT cơ bản.

 

S2. Phân tích được các vấn đề và truyền đạt giải pháp có liên quan đến người khác trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp, đa dạng trong chuyên môn.

 

* Kỹ năng chuyên môn:

PLO6. Cho thấy khả năng hoạt động hiệu quả trong các nhóm liên ngành để hoàn thành một mục đích chung.

 

PLO7: Nhận diện, diễn giải và giải quyết các vấn đề trong dây chuyền kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

 

PLO8: Thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực điều khiển – tự động hóa.

 

PLO9. Phân tích và thiết kế một phần hoặc toàn bộ một hệ thống, một quá trình thuộc lĩnh vực điều khiển – tự động hóa. Sản phẩm thiết kế có tính hiện đại, bền vững, có thể sản xuất được, đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và môi trường.

 

PLO10. Sử dụng các hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất.

 

 

 

 

PLO11. Sử dụng các phương pháp, kỹ năng và phương tiện kỹ thuật hiện đại, các phần mềm, phần cứng và các ngôn ngữ lập trình cần thiết cho thực hành kỹ thuật chuyên ngành.

* Kỹ năng chuyên môn:

PLO6. Cho thấy khả năng hoạt động hiệu quả trong các nhóm liên ngành để hoàn thành một mục đích chung.

 

PLO7. Nhận diện, diễn giải và giải quyết các vấn đề trong dây chuyền kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

 

PLO8. Thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực điều khiển – tự động hóa.

 

PLO9. Phân tích và thiết kế một phần hoặc toàn bộ một hệ thống, một quá trình thuộc lĩnh vực điều khiển – tự động hóa. Sản phẩm thiết kế có tính hiện đại, bền vững, có thể sản xuất được, đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và môi trường.

 

PLO10. Sử dụng các hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất.

 

 

 

 

PLO11. Sử dụng các phương pháp, kỹ năng và phương tiện kỹ thuật hiện đại, các phần mềm, phần cứng và các ngôn ngữ lập trình cần thiết cho thực hành kỹ thuật chuyên ngành.

* Kỹ năng chuyên môn:

S3. Cho thấy khả năng hoạt động nhóm, dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

 

S4. Phân tích và giải quyết các vấn đề trong dây chuyền kỹ thuật trong lĩnh vực CNKT điều khiển và tự động hóa.

 

 

S5. Thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực điều khiển – tự động hóa.

 

S6. Thiết kế và đánh giá một phần hoặc toàn bộ một hệ thống, một quá trình thuộc lĩnh vực điều khiển – tự động hóa. Sản phẩm thiết kế có tính hiện đại, bền vững, có thể sản xuất được, đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và môi trường.

 

S7. Sử dụng các phương pháp, kỹ năng và phương tiện, hệ thống kỹ thuật hiện đại, các phần mềm, phần cứng và các ngôn ngữ lập trình cần thiết liên quan chuyên ngành.

 

 

* Mức tự chủ và trách nhiệm:

PLO12. Có khả năng làm việc độc lập và có đủ sức khỏe để làm việc theo nhóm trong điều kiện thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.

 

 

PLO13. Hiểu biết về trách nhiệm đạo đức và nhận thức về sự cần thiết của việc học trọn đời.

 

 

 

PLO14. Có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

* Mức tự chủ và trách nhiệm:

PLO12. Có khả năng làm việc độc lập, khả năng đánh giá thị trường, quản lý con người, sử dụng ngân sách một cách tối ưu và có đủ sức khỏe để làm việc theo nhóm trong điều kiện thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.

 

PLO13. Hiểu biết về trách nhiệm đạo đức và nhận thức về sự cần thiết của việc học trọn đời.

 

 

 

PLO14. Có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

* Mức tự chủ và trách nhiệm:

C1. Phối hợp làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

 

 

C2. Tổ chức được quy trình hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định trong các hoạt động chuyên môn về lĩnh vực điều khiển và tự động hoá.

 

 

C3. Tham gia lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, quản lý thời gian trong các hoạt động chuyên môn về lĩnh vực điều khiển và tự động hoá.