Đảm Bảo Chất Lượng

CÁC THÔNG BÁO – QUYẾT ĐỊNH – PHỤ LỤC VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Về việc đánh giá chương trình Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

1. Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa.

https://drive.google.com/file/d/1_RPpH892XY-JUB-r9nVwPY_-g0gucm9m/view?usp=sharing

2. Kế hoạch tự đánh giá chương trình Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa.

https://drive.google.com/file/d/1sDtmUchgNkEh4cUgnGc5IiEGlSgOEW3Z/view?usp=sharing

3. Báo cáo tự đánh giá chương trình Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa.

https://drive.google.com/file/d/1sca5dcaSA42AdV7fxpNgCBYU-WBSkGc-/view?usp=sharing

4. Danh mục minh chứng – Báo cáo tự đánh giá chương trình Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa.

https://drive.google.com/file/d/1guM1VE2SCZXxA8uGEA-rqYAP4Utr93VT/view?usp=sharing