Đảm Bảo Chất Lượng

CÁC THÔNG BÁO – QUYẾT ĐỊNH – PHỤ LỤC VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Về việc đánh giá chương trình Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

 

1. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA – TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

https://drive.google.com/file/d/1sca5dcaSA42AdV7fxpNgCBYU-WBSkGc-/view?usp=sharing