Khảo sát

Khảo sát các bên liên quan năm học 2018 – 2019

Khảo sát ý kiến của Cán bộ viên chức, Giảng viên, Nhân viên về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát ý kiến của Sinh viên về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát ý kiến của Cựu sinh viên về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát ý kiến của Doanh nghiệp, Nhà tuyển dụng về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát các bên liên quan năm học 2019 – 2020

Khảo sát ý kiến của Cán bộ viên chức, Giảng viên, Nhân viên về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát ý kiến của Sinh viên về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát ý kiến của Cựu sinh viên về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát ý kiến của Doanh nghiệp, Nhà tuyển dụng về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát các bên liên quan năm học 2020 – 2021

Khảo sát ý kiến của Cán bộ viên chức, Giảng viên, Nhân viên về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát ý kiến của Sinh viên về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát ý kiến của Cựu sinh viên về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát ý kiến của Doanh nghiệp, Nhà tuyển dụng về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát các bên liên quan năm học 2021 – 2022

Khảo sát ý kiến của Cán bộ viên chức, Giảng viên, Nhân viên về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát ý kiến của Sinh viên về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát ý kiến của Cựu sinh viên về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát ý kiến của Doanh nghiệp, Nhà tuyển dụng về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát ý kiến về Tầm nhìn Sứ mạng của Khoa KTCK

Khảo sát ý kiến của nhà tuyển dụng về nhu cầu việc làm và chất lượng đào tạo của khoa KTCK

Khảo sát các bên liên quan năm học 2022 – 2023

Khảo sát ý kiến của Cán bộ viên chức, Giảng viên, Nhân viên về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát ý kiến của Sinh viên về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát ý kiến của Cựu sinh viên về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK

Khảo sát ý kiến của Doanh nghiệp, Nhà tuyển dụng về việc điều chỉnh CTĐT của Khoa KTCK