DANH MỤC CÔNG TRÌNH NCKH NĂM HỌC 2019-2020

Công trình chung Nghiên cứu khoa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌCKỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /KH-ĐHKTCN

 

 Cần Thơ, ngày     tháng      năm 2020

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NCKH NĂM HỌC 2019-2020 KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ

 

Bảng 1. Danh mục đề tài, dự án khoa học công nghệ được công nhận

STT Tên đề tài, dự án KHCN Chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm Năm công nhận Cấp công nhận
1  
2  

Bảng 2. Danh mục bài báo, tạp chí, công trình khoa học đã công bố, xuất bản

STT Tên bài báo, tạp chí, công trình khoa học Tác giả, đồng tác giả Năm công bố, xuất bản Nơi công bố, xuất bản
Trong nước:
1 Điều khiển và phân loại vật thể dựa trên màu sắc sử dụng cánh tay robot 3 bậc tự do của Fischertechnik Phạm Thế Thịnh, Đỗ Vinh Quang

2020

Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ
2 Ứng dụng bộ điều khiển TLC trong điều khiển Robot di động đa hướng ba bánh bám quỹ đạo
Đường Khánh Sơn 2020 Tạp chí khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
3 Thiết kế bộ điều khiển mờ lai cascade áp dụng cho robot rắn Huỳnh Minh Vũ, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Đặng Khánh Linh
2019 Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ
Quốc tế:
1
2
3
4
5  
6
7  
8  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *